[1]
غفورنیام., حاج نوروز علی تهرانیم., بدیهیان نجف آبادیش., M. Ghafournia, M. Hajenorouzali Tehrani, و S. Badihian Najafabadi, “بررسی ارتباط عادات دهانی و رفتارهای تغذیه‌ای با وجود کراس بایت خلفی در دندان‌های شیری گروهی از کودکان 5-3 ساله شهر اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, صص 139-146, ژوئن 2011.