[1]
حميصيج. ا., خواجوییپ., J. Hamissi, و P. Khajooei, “مقایسه تأثیر درمان جراحی پریودنتال و درمان معمول پریودنتال بر تغييرات غلظت سرمی C-reactive-protein”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, صص 171-177, جولای 2011.