[1]
فرهادع., برکتینب., کیوانز., A. Farhad, B. Barekatain, و Z. Keivan, “بررسی مقایسه‌ای میانگین زمان ریزنشت میکروبی با استفاده از محلول شستشوی EDTA و اسید سیتریک با کاربرد سیستم Real-Seal در دندان تک کاناله انسانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 2, صص 163-170, جولای 2011.