[1]
برکتینب., فرهادع., ذوالفقاریم., B. Barekatain, A. R. Farhad, و M. Zolfaghari, “آلودگی توبول‌های عاجی دندان‌های با اپکس باز درمان شده با پلاگ MTA: بررسی میکروسکوپ الکترونی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 4, صص 388-394, دسامبر 2011.