[1]
حکمتیانا., “بررسی تأثیر لایه نازک داروی حاوی عصاره سنجد بر رفلکس تهوع”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 4, صص 395-401, دسامبر 2011.