[1]
صالحیم. ر., موحدیانب., باقیز., M. R. Salehi, B. Movahedian, و Z. Baghi, “بررسی میزان آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد تدابیر لازم در دوران بارداری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, صص 493-498, ژانویه 2012.