[1]
مهدی زادهم., “بررسي آسيب‌شناسي صحت تشخيص پوسیدگی‌های بين دنداني با دو سیستم رادیوگرافی دیجیتال در دو حالت وضوح (Resolution) بالا و استاندارد”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, صص 505-510, ژانویه 2012.