[1]
غلیانیپ., بابادیف., P. Ghalyani, و F. Babadi, “فراوانی تظاهرات بالینی در بیماران دارای سندرم بهجت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان در سال‌های 1386-1376”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, صص 862-865, ژانویه 2012.