[1]
حاج نوروز علی تهرانیم., سخاوتیه., جاوریم., M. Hajenorouzali Tehrani, H. Sekhavati, و M. Javeri, “میزان شیوع دندان‌های ناتال در نوزادان متولد شده در شهر اصفهان در یک دوره یک‌ساله”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, صص 482-487, ژانویه 2012.