[1]
زمانی ناصرآ., “بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های دیداری و مه آلودگی ذاتی فیلم‌های اکلوزال استاندارد و اکلوزال تهیه شده از فیلم‌های خارج دهانی به همراه صفحات تشدید کننده”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 2, صص 169-177, می 2013.