[1]
شیخیم., “بررسی میزان دقت روش دمرجیان در تخمین سن تقويمي افراد 17-5 ساله شهر كرمان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, صص 554-558, ژانویه 2012.