[1]
غلیانیپ., بابادیف., خزیمهف., P. Ghalyani, F. Babadi, و F. Khozeimeh, “بررسی فراوانی عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دندان در دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 7, ش 5, صص 799-803, مارس 2012.