[1]
شهیدیش., “مقایسه شیب کندیلی حاصل از رکورد داخل دهانی با تریسینگ رادیوگرافی ترانس کرانیال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, صص 117-125, آوریل 2012.