[1]
فلاح تفتیع., “مقايسه ميزان چسبندگی وکلونیزاسیون كانديدا آلبيكنس بر روي سه نوع ماده بهسازي بافت در شرايط آزمایشگاهی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, صص 109-116, آوریل 2012.