[1]
رضویس. م., ترابی نیان., تحریریاند., S. M. Razavi, N. Torabinia, و D. Tahririan, “میزان تظاهر نشانگر (VEGF) Vascular endothelial growth factor درمخاط نرمال، مخاط دیسپلاستیک و کارسینوم سلول سنگفرشی دهان با روش ایمونوهیستوشیمیایی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 1, صص 36-44, آوریل 2012.