[1]
جباری فرس. ا., “بررسی ارتباط کیفیت زندگی با سلامت دهان و دندان در افراد 45-18 ساله مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی خوراسگان در سال 90-1389”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 1, صص 68-74, آوریل 2012.