[1]
جوادی نژادش., “مقایسه بالینی نوعی شیارپوش خود اچ کننده با یک شیارپوش متداول: یک مطالعه 12 ماهه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, صص 99-108, آوریل 2012.