[1]
نیلیم., علی قربانیر., M. Nili, و R. Ali Ghorbani, “بررسی تأثیر واش دوم در دو روش قالب‌گیری یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای بر تطابق لبه‌ای”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, صص 126-135, آوریل 2012.