[1]
مشرف جواديف., “مروري بر علل، شاخص‌ها، تشخيص و درمان فلوروزيس دنداني”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 1, صص 81-91, می 2012.