[1]
کوشاس., پورمهدی بروجنیم., کلاهیش., S. Koosha, M. Pourmahdi Borujeni, و S. Kolahi, “بررسی اسپکتروفتومتری اثر نوع آلیاژ بر رنگ رستوریشن‌های فلز- سرامیک”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, صص 260-268, جولای 2012.