[1]
بدریانح., “بررسی میزان دوز دریافتی غده تیروئید در توموگرافی کانونشنال اسپیرال و توموگرافی کامپیوتری اسپیرال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, صص 143-150, ژوئن 2012.