[1]
رضویس. م., “بررسی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات بافت شناسی نسوج اطراف دندان‌های عقل نهفته”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 2, صص 162-171, ژوئن 2012.