[1]
شیخیم., زوارر., ملکیو., M. Sheikhi, R. Zavar, و V. Maleki, “مقایسه كارايي سه تکنیک پرتونگاری پری ‌اپیکال در تفکیک ریشه‌های دندان مولر دوم فک بالا و حذف همپوشاني با قوس گونه‌ای”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, صص 229-234, جولای 2012.