[1]
صالحیپ., حیدریس., خواجهف., P. Salehi, S. Heidari, و F. Khajeh, “بررسی رابطه مساحت سینوس فرونتال با اندازه فک پایین در تصاویر لترال سفالوگرام بالغین”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, صص 244-250, جولای 2012.