[1]
امجديم. ر., “بررسي تأثير داكسي سيكلين 20 ميلي‌گرم به عنوان درمان كمكي همراه با جرم‌گيري و تسطيح سطح ريشه در بيماران مبتلا به پريودنتيت خفيف تا متوسط”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, صص 205-212, جولای 2012.