[1]
غلیانیپ., حاجی صادقیس., مختاریح. ا., P. Ghalyani, S. Hajisadeghi, و H. Mokhtari, “بررسی شیوع و علایم بالینی زبان جغرافیایی در زنان باردار”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, صص 251-259, جولای 2012.