[1]
رفيع زادهم., “مروری بر نانوكامپوزيت‌ها”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, صص 269-290, جولای 2012.