[1]
اخوانع., “بررسی رادیواپسيتي یک نوع ماده جديد پرکننده ریشه دندان (NREFM) به همراه دو نوع رادیواپسي فایر و مقایسه آن‌ها با Pro- root MTA و سمان پرتلند”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 3, صص 221-228, جولای 2012.