[1]
مهدی پورم., “بررسی مقایسه‌ای میزان IgG، IgM و IgA سرم در بیماران مبتلا به لیکن پلان مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی تبریز”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 232-241, جولای 2013.