[1]
رخشانو., کاویانیر., مکی نژادس. ع., V. Rakhshan, R. Kaviani, و S. A. Mackinejad, “بررسي فراوانی تارودونتیسم در بیماران دندان‌پزشکی مراجعه كننده به دو مرکز رادیوگرافی در شهر تهران (1390-۱۳۸۸)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 259-265, جولای 2013.