[1]
N. Navabi, “مقایسه اثر ضد قارچ نوعی دهان‌شویه تجربی فلوکونازول با دهان‌شویه نیستاتین در محیط آزمایشگاهی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 3, صص 207-215, جولای 2013.