[1]
پیمانیع., “تأثير استفاده از نوعی دهان‌شویه ایرانی بر روی برخي عوارض پس از جراحی دندان‌هاي عقل نهفته”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 409-416, نوامبر 2012.