[1]
اخوانع., “بررسی رادیواپاسیتی Calcium aluminate α aluminate و Wollastonite calcium α aluminate با استفاده از دو نوع رادیواپاسی فایر و مقایسه آن‌ها با Pro-root MTA و سمان پرتلند”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 417-424, نوامبر 2012.