[1]
رضویانح., برکتینب., محمدی سپه‌وندس., H. Razavian, B. Barekatain, و S. Mohammadi Sepahvand, “بررسی اثر موسیقی بر میزان درد، اضطراب و فشارخون بیماران تحت درمان ریشه دندان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 425-432, نوامبر 2012.