[1]
هاشمي‌پورم. ا., منصوریم., M. Hashempour, و M. Mansouri, “الگو و موارد ارجاع بيماران به متخصصين دندان‌پزشکي (بیماری‌های دهان، فك و صورت، جراحی دهان، فک و صورت و پريودنتيكس) توسط دندان‌پزشکان عمومی شهر کرمان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 433-443, نوامبر 2012.