[1]
عمرانیع., “مقایسه روش آنتروپومتری و تصویر دیجیتالی در ارزیابی نسبت‌های صورتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 453-462, نوامبر 2012.