[1]
زماني ناصرآ., “مقایسه اثر محلول‌های روشن کننده و روش دیجیتال غیر مستقیم در بهبود کیفیت تشخیصی کلیشه‌های پری اپیکال تیره”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 463-469, نوامبر 2012.