[1]
صادقیانس., “رابطه ناهنجاری‌های دندانی- فکی با مفاهیم ارزیابی از خویشتن و خودپنداری در دانشجویان شهر اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 470-479, نوامبر 2012.