[1]
مقدسا. و O. Moghaddas, “درمان و مدیریت بیماری‌های اطراف ایمپلنت”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 480-490, نوامبر 2012.