[1]
رضویانس. ح., “بره موم زنبور عسل و کاربرد آن برای سلامت دهان و دندان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 5, صص 491-501, نوامبر 2012.