[1]
رئیسیانش., غلیانیپ., بابادیف., S. Reiesian, P. Ghalyani, و F. Babadi, “بررسی بافت‌شناسی اثر تزریق داخل صفاقی دگزامتازون و هیدروکورتیزون بر التهاب مفصل گیجگاهی- فکی در موش آزمایشگاهی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, صص 552-559, نوامبر 2012.