[1]
مهديزادهم., فقيهيانا., M. Mehdizadeh, و E. Faghihian, “بررسی مقایسه‌ای دقت اندازه‌گیری‌های خطی در تصاویر Cone-Beam computed tomography و لترال سفالومتری دیجیتال”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, صص 567-575, نوامبر 2012.