[1]
خدائیانن., صبوحيم., عطائیا., N. Khodaeian, M. Sobouhi, و E. Ataei, “مروری بر آملوژنزیس ایمپرفکتا و روش‌های درمانی آن”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, صص 695-705, ژانویه 2013.