[1]
نیلچیانف., “بررسی تأثیر سلامت دهان و دندان کودکان بر کیفیت زندگی خانواده در شهرستان آمل در سال 1390”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, صص 662-668, ژانویه 2013.