[1]
حکمتیانا., حقیقتع., علویس. ر., E. Hekmatian, A. Haghighat, و S. R. Alavi, “بررسی توانایی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص میزان ارتباط واقعی دندان عقل نهفته با کانال دندانی تحتانی در جراحی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, صص 669-675, ژانویه 2013.