[1]
خادمیع., فرهادین., شکرانهع., A. Khademi, N. Farhadi, و A. Shokraneh, “شوینده‌ها در درمان ریشه”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 6, صص 576-586, ژانویه 2013.