[1]
مهدیزادهم., ساوره., M. Mehdizadeh, و H. Savar, “بررسی دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال در تشخیص پوسیدگی‌های پروگزیمالی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 8, ش 7, صص 629-636, ژانویه 2013.