[1]
هاشمی نیاد., “بررسي فراوانی نشت مایع مغزی نخاعی در بیماران دارای شکستگی‌های جمجمه، فك و صورت در بخش جراحی فک و صورت بیمارستان الزهرا (س)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 1, صص 11-17, مارس 2013.