[1]
T. Ahmadi, M. Fathi, A. Monshi, احمدیت., حسین فتحیم., و منشیا., “ساخت و ارزیابی اینوستمنت جدید برای کاربردهای دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 3, ش 1, ص 1~9, اکتبر 2008.