[1]
غفاریر., “بررسی ارتباط ارتفاع صورت با موقعیت ساجیتال حفره گلنوئید در افراد دارای مال اکلوژن کلاس II و رتروژن مندیبل”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ج 9, ش 2, صص 162-168, می 2013.